Standard Split Feet
b1cb2cb3cb45cb67cbrecess

Standard spilt feet

Category:

Product Description

Standard Split Feet for Tru-Weld Guns

Gun TypeStud SizePart#
TWE17000 / TWE185001/8″ – 1/2″B-1C
TWE17000 / TWE185005/8″ – 3/4″B-2C
TWE17000 / TWE185007/8″ – 1″B-3C

Standard Split Feet for Other Gun Types

Gun TypeStud SizePart#
Pro-Weld Int. / Nelson NS-201/8″ – 1/2″B-1C
Pro-Weld Int. / Nelson NS-205/8″ – 3/4″B-2C
Pro-Weld Int. / Nelson NS-201/8″ – 1/2″B-3C
Bantam A-581/8″ – 1/2″B-4C
Bantam A-585/8″ – 3/4″B-5C
Nelson NS-301/8″ – 1/2″B-6C
Nelson NS-305/8″ – 3/4″B-7C
Bantam C-21/8″ – 1/2″B-4CR (Recessed)
Bantam C-25/8″ – 3/4″B-5CR (Recessed)